Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO


Protan Polska szanuje prywatność wszystkich osób, z którymi utrzymuje kontakty, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane na własny użytek, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, aby zrozumieli Państwo, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego to robimy i jakie posiadają Państwo prawa z tym związane. Zachęcamy zatem do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Protan Polska.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Protan Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101A (dalej „Protan Polska”, „Spółka”).

Kontakt

Protan Polska Sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 101a; 

04-041 Warszawa

Tel. +48 (22) 825 37 03; Fax. +48 (22) 825 68 26;

e-mail: protan@protan.pl

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe

Dane osobowe, w których posiadaniu jesteśmy, otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zamówienia/zgłoszenia drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także później, w związku z realizacją zleceń/zgłoszeń dla Państwa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Protan Polska?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji złożonego przez Państwa zamówienia w firmie Protan Polska lub świadczenia usługi przez naszą firmę w tym do:

 • realizacji umów i zleceń zawartych w ramach umowy sprzedaży,
 • realizacji usługi związanej ze zgłoszeniem na szkołę dekarską,
 • kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczonymi usługami.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Protan Polska, którym jest:

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym również w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za
  Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • monitorowanie i windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • dostarczania wystawionych za dokonane zakupy faktur w formie elektronicznej.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają
Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zlecenie/zgłoszenie zawarte z Państwa przedsiębiorstwem, a tym samym świadczyć usługę:

 • w przypadku zlecenia:
  • informacji o firmie, jej adresie;
  • dane osoby odbierającej zamówienie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy;
 • w przypadku zgłoszenia na szkołę dekarską Protan:
  • imię i nazwisko uczestnika oraz jego wizerunek w postaci zdjęcia w certyfikacie ukończenia szkoły.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy w stanie zrealizować złożonego zamówienia lub świadczyć usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie
  danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są
  nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą chcieli Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia
  roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi księgowe, ubezpieczeniowe, logistyczne, magazynowe, monitoring płatności, windykacja należności, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, informatyczne.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.