Kodeks etyczny firmy Protan

Powinniśmy być z siebie dumni

Protan jest przedsiębiorstwem zakotwiczonym w wielu branżach i wielu krajach. Nasz główny rynek stanowi sektor przemysłu budowlanego. Przyczyniamy się do rozwoju budownictwa w krajach, w których sprzedajemy nasze produkty i dostarczamy nasze usługi. Chronimy wartości i jesteśmy z tego dumni.

Jako jednostki i jako grupy mamy do czynienia z etycznymi i praktycznymi sytuacjami i dylematami, które wystawiają nasze zasady na próbę. Każdą naszą decyzję podejmujemy tak, aby nigdy nie było wątpliwości co do naszej etyki. Powinniśmy dokonywać właściwych wyborów, a w wypadku wątpliwości zasięgać rady u naszych kolegów i przełożonych.

Cel

Misją Protanu jest dostarczanie innowacyjnych membran dachowych, systemów wentylacji i tkanin technicznych, które chronią aktywy naszych klientów.

Aby odnieść sukces w osiągnięciu tego celu, oczekujemy od naszych pracowników zachowań cechujących się szacunkiem i uczciwością  wobec partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, instytucji państwowych i innych podmiotów, z którymi stykamy się w naszej pracy.

Nasz kodeks etyczny stanowi wytyczną dla wszystkich pracowników, dzięki której możemy pracować w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie. Wytyczne są znane i powinny być przestrzegane przez wszystkich pracowników, członków zarządu, pracowników tymczasowych i inne osoby działające w imieniu Protan.

Przestrzegamy zasad, przepisów i regulacji, koncentrujemy się na ludziach, zapewniamy zdrowe warunki pracy i jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.

Nasze wartości

Przyświecają nam cztery wartości, które służą jako wytyczne dla naszych postaw i działań. Nasi klienci, partnerzy i współpracownicy powinni doświadczać tych wartości w kontaktach z nami.

  • Zaangażowanie: Jesteśmy odpowiedzialni, kreatywni i innowacyjni oraz pełni entuzjazmu. Pragniemy sukcesu.
  • Współpraca: Cenimy siebie nawzajem i okazujemy sobie szacunek, angażujemy innych, jesteśmy dobrzy w sprzedaży i komunikacji.
  • Jakość: Jesteśmy kompetentni, rozumiemy potrzeby, przekraczamy oczekiwania, wykonujemy zamówienia bez błędów.
  • Odpowiedzialność: Jesteśmy wiarygodni, realizujemy nasze plany, uczymy się na naszych sukcesach i błędach, wykonujemy zadania.

Zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo

Protan powinien być zdrowym miejscem pracy, w którym nie dochodzi do wypadków ani chorób zawodowych. Zdrowie jest ważne dla wszystkich pracowników i jest kluczowym czynnikiem sukcesu w osiągnięciu naszych celów. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych, a naszym celem jest stworzenie dobrych warunków pracy dla wszystkich. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za zgłaszanie zagrożeń dla bezpieczeństwa własnego lub innych. Naszym celem jest całkowity brak wypadków i urazów. Protan ma dobre procedury bezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa potrzebne do wykonywanych przez nas prac. Wszyscy nasi pracownicy mają prawo przerwać pracę, jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W takich sytuacjach należy natychmiast zaalarmować przełożonych.

Prowadzimy naszą działalność poprzez efektywne wykorzystywanie materiałów i energii, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz minimalizację emisji i odpadów. Dążymy do tego, aby nasze produkty mogły być poddane recyklingowi. 

Praca nierejestrowana

Praca nierejestrowana i dumping socjalny stanowi zagrożenie dla naszej działalności. Wszyscy pracownicy powinni odciąć się od tych zjawisk. Obowiązuje u nas zero tolerancji dla nierejestrowanej pracy i socjalnego dumpingu w związku z naszą działalnością.

Mobbing i dyskryminacja

Traktujemy wszystkich ludzi, z którymi stykamy się w naszej pracy, z szacunkiem i zaufaniem.

Nie akceptujemy mobbingu kolegów, klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych.. To samo odnosi się do dyskryminacji ze względu na, między innymi, religię, pochodzenie etniczne, płeć i orientację seksualną.

Rynek i konkurencja

Protan pragnie być częścią rynku, na którym zdrowa konkurencja jest oczywistością. Nie stosujemy żadnego rodzaju nielegalnej współpracy lub nielegalnego wywierania wpływu na rynek.

Obowiązuje u nas zero tolerancji dla korupcji i łapówkarstwa. Korupcja podważa zasady wolnej konkurencji i może być szkodliwa dla naszej reputacji.

Nasze księgi rachunkowe odzwierciedlają całą naszą działalność oraz są prowadzone zgodne z prawem i przepisami.

Raportowanie nieprawidłowości

Wszyscy pracownicy mają prawo, a niekiedy i obowiązek, raportowania o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwie. Nieprawidłowości mogą polegać na naruszeniu praw i przepisów, pogwałceniu polityki firmy, lub naruszeniu ogólnych zasad dotyczących tego, co jest odpowiedzialne lub etycznie akceptowalne. Przykłady obejmują malwersację, korupcję lub zagrożenie życia i zdrowia. Posiadamy własne procedury raportowania, z którymi zapoznali się wszyscy pracownicy. Należy raportować do bezpośredniego przełożonego, dział HR lub dyrektora zarządzającego. Przygotowaliśmy odpowiednią drogę raportowania wewnętrznego.

Konflikt interesów

Pracownicy powinni unikać sytuacji, w których zachodzi konflikt między ich osobistymi interesami a interesami Protanu. Oczekujemy od pracowników lojalności i zabraniamy prowadzenia lub uczestnictwa w działalności konkurencyjnej. W wypadku powstania konfliktu interesów, pracownik powinien dobrowolnie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego. 

Reprezentacja, relacje z klientami, relacje z dostawcą i prezenty

Dobre i profesjonalne relacje z klientami i dostawcami mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na rynku. Budowanie relacji jest integralną częścią dzisiejszego biznesu i na tym polu powinniśmy działać i być postrzegani jako strona, która kładzie nacisk na stronę etyczną. Ważna jest przejrzystość. Odnosimy się do naszych partnerów z szacunkiem i uczciwością. Są oni przez nas traktowani w dobry i etycznie poprawny sposób. Nasi dostawcy powinni mieć pewność, że konkurują o kontrakty z Protan na sprawiedliwych warunkach.

Pracownicy mogą, po uzgodnieniu ze swoim szefem, organizować lub brać udział w spotkaniach towarzyskich, obiadach, kolacjach i aktywności rozrywkowej, jeśli spotkania te mają wyraźne cechy zawodowe/biznesowe. Nasi pracownicy powinni zawsze godnie reprezentować swoją firmę.

Prezenty dla poszczególnych osób nie powinny mieć dużej wartości. W trakcie prowadzenia przetargów należy zawsze zachować szczególną ostrożność.

Klauzula poufności

Wszyscy pracownicy podlegają tajemnicy zawodowej, jeśli chodzi o tajemnice handlowe lub poufne informacje handlowe. Wszyscy jesteśmy ważnymi ambasadorami firmy. Oznacza to, że musimy być świadomi tego, jak wypowiadamy się o Protanie. Oczekujemy, że zasada ta będzie również przestrzegana po ustaniu zatrudnienia.

Prasa i media społecznościowe

Protan pragnie być postrzegany jako zjednoczona i profesjonalna firma. Tylko osoby, które są upoważnione do udzielania wypowiedzi dla prasy, mogą to czynić w imieniu Protan.

Media społecznościowe należy wykorzystywać w przemyślany sposób, aby nie zaszkodzić naszej reputacji. 

Nasi pracownicy powinni rozumieć, że także poza godzinami pracy są przedstawicielami Protan.